Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Furbook.nl (inclusief alle sub- en zustersites- en onderdelen), hierna te noemen „Furbook‟, is een gratis forum/dienst. Het gebruik van Furbook is gebonden aan de Algemene Voorwaarden en policies van Furbook. De gebruiker, hierna te noemen „Gebruiker‟ of „Lid‟ verklaart zich bij gebruik van Furbook uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

1.2 Furbook mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

1.3 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Furbook en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.


2. Geregistreerde gebruikers en registratie

2.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Furbook.nl

2.2 Het Account komt tot stand nadat een beheerder het account handmatig heeft geactiveerd.

2.3 Het Lid gebruikt Furbook niet als deze jonger is dan 13 jaar.

2.4 Als het Lid jonger is dan 16 jaar mag deze slechts persoonsgegevens aan Furbook verstrekken als deze daarvoor toestemming hebt gekregen van een van de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen. (artikel 5.1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

2.5 Furbook behoudt zich het recht voor een Gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Furbook - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van Furbook op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan op straffe van computervredebreuk.

2.6 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

2.7 Het Lid zal Furbook onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

2.8 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Furbook de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.


3. Privacy

3.1 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de website te publiceren.

3.2 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.


4. Opheffen Account

4.1 Het Lid kan zijn Account laten deactiveren indien hij niet langer van de website gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail aan Furbook kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.

4.2 Door het Lid geplaatste content kan bij de deactivatie/opheffing van het Account niet worden verwijderd.

4.3 Furbook heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens.

4.4 Furbook en het Team zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

4.5 Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarigen hebben het recht om het Account van hun kinderen per direct volledig te laten verwijderen. (artikel 5.2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens)


5. Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen content

5.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Furbook mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

5.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de 'Forum Regels' en de 'Chat Regels';
 3. geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 4. alle op de website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van het Team;
 5. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Furbook of derden;
 6. geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de website;
 7. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Whatsapp, Skype, Yahoo, etc.), private messaging (het berichtensysteem in het forum van Furbook) en e-mail;
 8. geen content van Furbook of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 9. geen malware, spyware, etc verspreiden;
 10. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website en content van Leden gebruiken;
 11. de beveiliging van Furbook niet ontwijken of verwijderen;
 12. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

5.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Furbook adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

5.4 Het Lid erkent dat Furbook niet verplicht is om actief content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de website te controleren of te monitoren. Furbook staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de content van Leden.

5.5 Indien Furbook of het Team vaststelt dat bepaalde content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Furbook dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Furbook of het Team mag de inhoud of de vormgeving van de content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de website te waarborgen. Furbook en het Team zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

5.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Furbook) geen content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen;
 7. die gericht is op het werven van personeel;
 8. voor reclame- of marketingdoeleinden;

5.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de website handelt in strijd met dit artikel 5, kan hij Furbook hiervan op de hoogte stellen.

5.8 Indien het Lid naar het oordeel van Furbook geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 5.6 sub 8, is het Lid aan Furbook zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 500,- (vijfhonderd Euro). Deze boete komt Furbook toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Furbook, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.


6. Licentie en intellectuele eigendom

6.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste content.

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Furbook geplaatste content berusten uitsluitend bij Furbook of haar licentiegevers.

6.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Furbook en/of het betreffende Lid.

6.4 Door het plaatsen van content op de Website;

 1. verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Furbook om deze content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van Furbook;
 2. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft het Lid toestemming aan Furbook voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze content; en
 4. doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de content rustende persoonlijkheidsrechten.

6.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Furbook, het Team en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.


7. Rechten en verplichtingen van Furbook

7.1 Furbook zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan het Lid. Furbook garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Furbook behoudt zich het recht voor om:

 1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Furbook garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Furbook is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Furbook is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Furbook is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De Algemene Voorwaarden van Furbook zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Furbook en het Team zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de content of als gevolg van malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het Team van Furbook.

8.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Furbook voortvloeiende schade.

8.3 Het Lid vrijwaart Furbook, het Team en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

8.4 Furbook is hooguit een service die hulp biedt bij het organiseren van evenementen en meetings, echter blijft de organisator van het desbetreffende evenement of meeting verantwoordelijk.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2014.


Terug naar loginscherm

cron